Updated: 31-03-2018 13:02:36

Former
Cassia

Senna alexandrina P. MILLER

Caesalpiniaceae

0, 47-209, 200-1293, 200-1294, 508, 1017-332

Fabaceae

46, 61, 503-1330, 504, 508, 1016-21, 1030-207

Leguminosae

30-77, 39-151, 41

Next
Cassia fistula


No Name Details
Ser.nr.0662
Senna alexandrina P. MILLER
Cassia acutifolia DELL. / Cassia angustifolia Valh. / Cassia augustifolia / Cassia decipiens Desv. / Cassia ehrenbergii Bisch. / Cassia lanceolata Royle / Cassia lanceolata* Collad / Cassia lenitiva Bisch. / Cassia ligustrinoides Schrnk. / Cassia medicinalis Bisch. / Cassia orientalis Pers. / Cassia senna L. / Cassia-angustifolia / Senna acutifolia Mill. / Senna angustifolia Batka / Senna officinalis Roxb.
Senna alexandrina P. MILLER227, 503-1330
Senna alexandrina Mill.47-209, 61, 226, 504, 508, 998, 1016-21, 1017-332, 1030-207
Senna alexandrina0, 104-1, 230, 240, 251-1761061, 504, 508
Cassia acutifolia DELL.41
Cassia acutifolia Delile.260-78
Cassia acutifolia Delile25-144, 47-209, 227, 508
Cassia acutifolia15-137, 23-131, 24-43, 236, 504, 507, 508, 510, 511
Cassia angustifolia Valh.47-209, 227
Cassia angustifolia Vahl.25-146
Cassia angustifolia Vahl200-1293, 1040-5
Cassia angustifolia0, 15-137, 30-77, 36-117, 62, 63, 222, 223, 236, 239, 240, 504, 508, 510, 511
Cassia augustifolia2-62, 236, 248
Cassia decipiens Desv.25-146
Cassia decipiens236
Cassia ehrenbergii Bisch.25-146
Cassia ehrenbergii236
Cassia lanceolata Royle25-146
Cassia lanceolata236
Cassia lanceolata* Collad25-144
Cassia lenitiva Bisch.25-144
Cassia ligustrinoides Schrnk.25-146
Cassia ligustrinoides236
Cassia medicinalis Bisch.25-146
Cassia medicinalis236
Cassia orientalis Pers.25-144
Cassia senna L.25-144, 46, 47-209, 200-1294, 227
Cassia senna0, 30-77, 39-151, 46, 65, 223, 228, 236, 240
Cassia=angustifolia508
Senna acutifolia Mill.1016-21
Senna acutifolia Batka25-144
Senna acutifolia236
Senna angustifolia Batka25-146
Senna angustifolia236
Senna officinalis Roxb.25-146
Senna officinalis236
Aleksandrinersennes
Kassia / Sennes / Sennestræ
Aleksandrinersennes104-1
Kassia200-1293
Sennes0, 2-62, 23-131, 30-77, 200-1294
Sennestræ46
Alexandrian senna
Alexandran senna / Bombay senna / East indian senna / Egyptian senna / India senna / Indian senna / Senna / Tinnevelly senna / Tirunelveli senna / True senna
Alexandrian senna0, 46, 226, 230, 504, 508
Alexandran senna503-1330
Bombay senna46
East indian senna504
Egyptian senna504
India senna46
Indian senna503-1330, 508
Senna0, 25-144, 41, 46, 508
Tinnevelly senna36-117, 46, 504
Tirunelveli senna508
True senna46, 503-1330
Alexandrinische senna
Alexandriner senna / Gewürzrinde / Kassie / Senna / Sennesblätter / Senneskassie / Sennesstrauch
Alexandrinische senna46, 230, 504
Alexandriner senna46
Gewürzrinde46, 223
Kassie46, 223
Senna0, 65, 223, 508
Sennesblätter46, 223
Senneskassie25-144
Sennesstrauch223
Senna
Senna36-117, 46, 508, 998
Sennes
Senna / Vanlig senna
Sennes46, 228
Senna46
Vanlig senna24-43
Aleksandriansenna
Intiansenna
Aleksandriansenna504
Intiansenna46
Séné
Canéficier / Casse / D'egypte ou d'alexandrie / Séné d’alexandrie / Séné d'alexandria / Séné d'alexandrie / Sene de la palte / Séné de l'inde / Séné d'egypte / Sénè moka
Séné0, 504
Canéficier46
Casse46
D'egypte ou d'alexandrie25-144
Séné d’alexandrie0
Séné d'alexandria46, 230
Séné d'alexandrie46
Sene de la palte25-144
Séné de l'inde46
Séné d'egypte46
Sénè moka507
Senes / Senes wąskolistny / Strączyniec ostrolistny / Strączyniec wąskolistny
Senes248
Senes wąskolistny0
Strączyniec ostrolistny504
Strączyniec wąskolistny504
Sennapeul
Senna / Sennablad soort / Sennabladeren / Sennavrucht
Sennapeul504
Senna0
Sennablad soort244
Sennabladeren244
Sennavrucht244
Senna
Senna504, 508
Sene
Sene504
Sen / Sen de españa / Sen de india / Sen tinnevelly / Sena alejandrina
Sen508
Sen de españa46
Sen de india239, 508
Sen tinnevelly508
Sena alejandrina46
Ahtalehine kassia / Harilik senna
Ahtalehine kassia240
Harilik senna240
Alexandriai szenna / Anyalevél / Indiai szenna / Kasszia / Lándzsáslevelű kasszia / Orvosi szenna / Szenna
Alexandriai szenna47-209, 236
Anyalevél47-209
Indiai szenna47-209, 236
Kasszia236
Lándzsáslevelű kasszia236
Orvosi szenna236
Szenna47-209
Kasie ostrolistá / Kasie úzkolistá / Sena alexandrijská
Kasie ostrolistá227
Kasie úzkolistá227
Sena alexandrijská227
Sena / Sene
Sena61, 1016-21, 1017-332
Sene508
尖葉番瀉
尖葉番瀉508
fan xie ye / jian ye fan xie
fan xie ye46, 63
jian ye fan xie508
Се́нна александри́йская
Еги́петская сенна / Сенна
Се́нна александри́йская504
Еги́петская сенна504
Сенна0
センナ
ほそばセンナ
センナ504
ほそばセンナ222
سنا الکساندرینا
سنا الکساندرینا504
سنا إسكندراني
السنا مكي / سنا الهند / سنى مكى / عشرق
سنا إسكندراني504
السنا مكي508
سنا الهند508
سنى مكى507
عشرق508
סנא מחודד / סנה
סנא מחודד0
סנה0
Senao
Senao0
Сена од александрије
Александријска сена / Сена
Сена од александрије504
Александријска сена504
Сена504
Sena od aleksandrije
Aleksandrijska sena / Sena
Sena od aleksandrije0
Aleksandrijska sena0
Sena0
Senet de l'índia
Senet de l'índia504
2-62, 15-137, 23-131, 24-43, 25-144, 25-146, 30-77, 36-117, 39-151, 41, 46, 47-209, 61, 62, 63, 65,
104-1, 200-1293, 200-1294,
222, 223, 226, 227, 228, 230, 236, 239, 240, 244, 248, 251-1761061, 260-78,
503-1330, 504, 507, 508, 510, 511, 998, 1016-21, 1017-332, 1030-207, 1040-5